OUDBOUW
De oudbouw wordt niet gesloopt, maar er wordt de komende jaren groot onderhoud gepleegd:
niet per blok zoals eerder gezegd is, maar per 'deel':

Deel 1 Buitenzijde 2011 -2012
Deel 2 Buitenzijde 2014 -2015
Binnenaanpak uitvoer in 2014 – 2015.
Waarschijnlijk deel 1 in 2014 en deel 2 in 2015

24 november is de eerste projectgroepbijeenkomst Willemskwartier Deel 1,
ofwel: hoe gaan we samen de grootschalige aanpak van 227 woningen in Deelgebied 1 in het Willemskwartier klaren?
Van 19.30 tot 21.00 uur bij Jan Gerrits,
Willemsweg 87. Informatie bij Portaal: Ruud Maassen 0800-7678225

De woningen tussen de Groenestraat, Willemsweg en Tollensstraat, ofwel het middengebied, noemen wij oudbouw.
DEEL 1
Maerlantstraat, Tesselschadestraat, Anna Bijnsstraat, Spieghelstraat (één blok), Thijmstraat en
Jan Luykenstraat (twee blokjes woningen) en
DEEL 2
Groenestraat, Heyestraat, het Beetsplein, Hofdijkstraat, Willemsweg, Thijmstraat .


Thijmstraat, klaar voor groot onderhoud door Portaal

De woningen krijgen, deel 1 in 2012 en deel 2 in 2014, groot onderhoud en wel éérst aan de buitenzijde en gaandeweg aan de binnenkant (wordt nog bekeken), zo meldde Portaal de bewoners in juni 2010:

in het algemeen geldt dat het dak wordt bekeken en eventueel pannen vervangen (géén dak-isolatie), dakgoten worden vernieuwd, voegwerk zo mogelijk vernieuwd, buitendeuren en draairamen ramen worden vervangen (kozijnen blijven) en er komt beter hang-en sluitwerk evenals een rookmelder, er komt overal dubbelglas (met roosters, tegen geluidsoverlast). Er wordt geschilderd en houtrot wordt hersteld. De kelders worden aangepakt en vochtvrij gemaakt, de riolering wordt tot aan de straat vernieuwd, de 'plakdouches' worden vervangen. Asbest in de woning wordt met rust gelaten (o.a. zijkant dakkapel en onder keukenraam) want het heeft een laag risico én er wordt niet in gezaagd en geboord. Deel 1 is mogelijk in 2013 klaar, deel 2 in 2015.
Dit alles leidt niet tot een extra huurverhoging.

Waarom groot onderhoud twee delen, en niet gewoon alles achter mekaar?
Deel 1 heeft echt snel aanpak nodig omdat het slechtere woningen zijn, in deel 2 zit beschermd stadsgezicht (wat meer overleg vereist met instanties), Portaal trekt het financieel niet én het vereist teveel menskracht om alles achter elkaar te doen.
Portaal zal u vragen (najaar 2010) in een groepje bewoners te gaan zitten en mee te denken over het groot-onderhoud.

Vraag & antwoord groot onderhoud in het Willemskwartier:


Kan ik de werkzaamheden aan de buitenzijde weigeren?

Nee, het groot onderhoud wordt uitgevoerd aan alle huizen. Het is noodzakelijk voor het behoud van uw woning dat wij deze werkzaamheden uitvoeren.

Moet ik thuisblijven?

Het kan zijn dat wij u vragen thuis te blijven tijdens de werkzaamheden. De planning wordt altijd met de bewoner doorgesproken.

Hoe lang duurt een klus?

De ervaring leert dat werkzaamheden ongeveer drie weken in beslag nemen. Het wordt zo uitgevoerd dat u in uw woning kunt blijven wonen.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Als u in gebied 1 woont, komen we in 2011 of 2012 bij u. Gebied 2 volgt in 2014. Portaal zal ruim van tevoren met bewoners in overleg gaan om de specifieke werkplanning door te spreken.

Waarom wordt de binnenkant pas in 2014 aangepakt?

Het groot onderhoud gaat over 409 woningen. Dit is dus een groot project. Wij kunnen niet alles tegelijk, vanwege financiële redenen, maar ook vanwege beperkte mankracht. Daarom kiezen we ervoor eerst vocht, tocht en isolatie aan te pakken via de buitenkant.

Krijg ik een vergoeding?

Nee, voor de buitenaanpak krijgt u geen vergoeding. De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat u weinig overlast zult ervaren. Ook is het een verbetering van uw woning.

Wordt de huur verhoogd?

Nee, uw huur wordt voor de buitenaanpak niet verhoogd. Portaal neemt groot onderhoud voor haar rekening. Ook dubbel glas wordt niet doorberekend.  Wanneer er een nieuwe huurder komt, wordt dit alsnog gedaan.

Waarom slopen jullie niet?

Uit de enquête van november 2008 kwam naar voren dat de meeste mensen prettig wonen. Bouwtechnisch onderzoek in 2009 wees uit dat de woningen nog voor 25 jaar goed onderhouden kunnen worden. Bovendien zijn dit bijna allemaal betaalbare eengezinswoningen. Naast  nieuwbouw met andere woningtypen en duurdere huur- en koopwoningen is dit een mooie afwisseling voor de wijk Willemskwartier.

Kan ik eerder weg of krijg ik urgentie?

Nee. U krijgt geen urgentie, u kunt immers prima blijven wonen waar u woont. Zeker als de werkzaamheden straks klaar zijn. U kunt wel zoeken via Entree. Dan geldt gewoon uw woonduur. www.entree.nu

Kan ik de indeling van de woning wijzigen?

Nee, dat kan niet.

Hoe zit het met aanbouwsels zoals zonnescherm?

Tijdens de werkzaamheden aan de buitenkant wil Portaal uw eigendommen niet beschadigen. Als Portaal bij u bezig is, zult u daarom het zonnescherm moeten verwijderen.

Gebeurt er iets met de berging?

Uw berging krijgt een schilderbeurt.

Hoe zit het met huisdieren?

Voordat de werkzaamheden beginnen, spreekt Portaal de aanpak met u door. U zult zelf moeten zorgen voor een goede plek voor uw huisdier.

Hoe zit het met schade aan spullen?

Portaal heeft een regeling voor schade tijdens onderhoudswerkzaamheden. Hierover krijgt u informatie zodra de aanpak start.  

Waarom is het gebied ten noorden van de Thijmstraat eerst aan de beurt?

Bij sommige woningen is het harder nodig om de kwaliteit op orde te brengen dan andere. In 2008 hebben diverse woningen uit gebied 2 nog een schilderbeurt gehad. Daarnaast is een groot deel van de woningen uit gebied 2 beschermd stadsgezicht, dat moet nader worden uitgewerkt.

Waarom gaan jullie nu niet binnen beginnen?

Het is handig om de bouwstromen te scheiden. Eerst buiten, dan binnen. Bovendien worden de grootste ergernissen (vocht, tocht, isolatie) verholpen met de buitenaanpak.

Wat kan ik nu doen als ik een probleem heb aan of in mijn woning?

Als er iets stuk is aan uw woning, dan kunt u bellen met 0800-7678225, net zoals altijd. De opzichter maakt dan een afspraak met u om naar uw klacht te kijken. Hij zal dan de situatie beoordelen.

Kan ik onder het ZAV- beleid (Zelf aanbrengen van verbeteringen) vergoedingen aanvragen?

Wanneer u zelf iets aan uw binnenkant wilt veranderen, dan kunt u vooraf een aanvraag doen bij Portaal. Als u goedkeuring krijgt, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Zie www.portaal.nl

Riolering

De riolering wordt samen met de binnenaanpak uitgevoerd. Dit zal dus in 2014 starten.

Word overal isolatieglas geplaatst?

Ja, alle ramen worden vervangen. Alleen de berging krijgt geen isolatieglas.


Aldus de info in de Portaalbrief van 22 juni aan bewoners.

DECEMBER 2009
Portaal gaat deze woningen niet slopen, maar groot onderhoud uitvoeren, zodat de woningen de komende 20 jaar verhuurd kunnen blijven. Zowel de eengezinswoningen als de beneden/bovenwoningen worden aangepakt. Aldus deze brief van Portaal aan de betrokken bewoners.
Hiermee sluit Portaal aan bij de wens van veel bewoners die met plezier in hun huidige woning wonen. Ook behoudt het Willemskwartier hiermee goede, betaalbare woningen, dichtbij het centrum van de stad.
Bij de aanpak kijkt men naar klachten die uit de bewonersenquête 2008 naar voren kwamen, zoals vocht, tocht en ventilatie. Daarnaast onderzocht bouwkundig bureau Technoconsult de technische staat van de woningen. Ook hun advies neemt Portaal mee: we zorgen dat de woningen technisch in orde zijn.
De aanpak zal plaatsvinden per blok woningen. In 2010 werkt Portaal het plan van aanpak verder uit. Ook bewoners zullen worden gevraagd hierover mee te denken.

Voorgeschiedenis 2008Hofdijkstraat

GROOT ONDERHOUD

Portaal heeft een belangrijk besluit genomen en is de toezegging dat het besluit voor het einde van 2009 genomen zou worden, ook nagekomen.
Wat er aan de woningen gaat gebeuren, wordt Groot Onderhoud genoemd. Maar wat het precies gaat inhouden, is nog niet bekend. Portaal gaat dit het komende half jaar nader bekijken. In de regel leidt groot onderhoud aan woningen niet tot huurverhogingen, maar of dit in alle gevallen bij de oudbouw van het Willemskwartier ook het geval zal zijn, is nog niet zeker. 
Het onderhoud gaat per woonblok gebeuren, gespreid over enkele jaren. Bewoners zullen te voren geraadpleegd worden, zowel op informatie-avonden, als per woning. Elke bewoner krijgt de kans aan te geven wat er volgens hem of haar aan de woning zou moeten gebeuren.
Portaal gaat ervan uit dat de woningen na de grote onderhoudsbeurt, nog zeker 20 jaar blijven staan.


EN VERDER?

In 2010 is er een plan van Portaal, in samenspraak met de betrokken bewoners. Op deze pagina houden wij u vanaf het begin van het plan tot einde van het groot onderhoud op de hoogte. Wilt u meer informatie?
Portaal, Ruud Maassen: 0800 -767 82 25
Wijkraad Willemskwartier: 06-14028364.


Maerlantstraat